Μηνάς Ζέρβας: Έναρξη Εφαρμογής του Νέου Πτωχευτικού Νόμου και η νέα πραγματικότητα στις ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 13:31 | Δήμος Φυλής

Ξεκίνησε η εφαρμογή του πολυαναμενόμενου Πτωχευτικού Νόμου, ο οποίος φέρνει τη νέα πραγματικότητα στο καθεστώς ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στη χώρα μας. Με τον νέο πτωχευτικό νόμο (ν. 4738/2020), ένα νομοθέτημα συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες, από το επίπεδο της πρόληψης της αφερεγγυότητας μέχρι την πτώχευση, καθώς και την διασφάλιση της κύριας κατοικίας.

Με το νέο πτωχευτικό Νόμο, ο κάθε πιστωτής θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα για την ενημέρωση του οφειλέτη, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης και να προτείνει λύσεις για την κάθε απαίτηση. Σημειωτέον ότι η  ρύθμιση χρεών γίνεται για το σύνολο των οφειλών, δηλαδή Δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων που προβλέπεται είναι 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες. Ανάλογα με τα δεδομένα και την έκβαση της διαπραγμάτευσης, μπορεί να προβλέπεται και κούρεμα και διαγραφή χρέους. Πρόκειται για τη φάση της λεγόμενης εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους.

Σε περίπτωση αποτυχίας διαπραγμάτευσης, τότε οι πιστωτές μπορούν να  αποκτήσουν τη μόνιμη κατοικία για 12 έτη και να τη μισθώσουν στον πρώην ιδιοκτήτη-δανειολήπτη, ο οποίος  θα πληρώνει ενοίκιο για 12 έτη. Μετά τη λήξη των 12 ετών, ο ιδιοκτήτης μπορεί να πληρώσει την αναπόσβεστη αξία και να ανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου του. Η αποτυχία ρύθμισης χρέους οδηγεί σε πτώχευση με ρευστοποίηση περιουσίας. Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου είναι ότι χορηγείται η δυνατότητα να πτωχεύσουν τόσο οι επιχειρήσεις, όοο και φυσικά πρόσωπα. Μετά την πτώχευση δίνεται δεύτερη ευκαιρία και κατ’ επέκταση απαλλαγή από όλες τις απαιτήσεις. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία του Μητρώου Φερεγγυότητας Οφειλετών, ώστε να παρακολουθείται η συνέπεια των ρυθμίσεων ή των αποφάσεων και να καλλιεργείται μια κουλτούρα πληρωμών.

Πιο συγκεκριμένα με το νέο νόμο προβλέπονται τρία βασικά στάδια. Όσον αφορά το στάδιο της έγκαιρης προειδοποίησης,  εισάγονται διαδικασίες ενημέρωσης στα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ή να αναδιαρθρώσουν τις οφειλές τους και έτσι να αποφύγουν διαδικασίες αφερεγγυότητας, ρευστοποίησης ή πτώχευσης. Δεύτερο στάδιο είναι αυτό της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Η διαδικασία είναι αμιγώς εξωδικαστική, ενώ διαρκεί για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών είτε επιτυγχάνεται ρύθμιση, είτε τερματίζεται η διαδικασία με την τυχόν άρνηση των τραπεζικών ιδρυμάτων να προτείνουν ρύθμιση ή με την άρνηση του οφειλέτη προς την προτεινόμενη ρύθμιση. Σε περίπτωση επομένως που η ως άνω διαδικασία αποτύχει, τότε ξεκινάει η πτώχευση.

Στην περίπτωση της πτώχευσης, γίνεται ανάληψη του συνόλου της περιουσίας  από πιστοποιημένο διαχειριστή αφερεγγυότητας, ο οποίος αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, προβαίνει στη ρευστοποίησή τους και τη διανομή των ποσών που προκύπτουν από τη ρευστοποίηση στους πιστωτές. Το χρονικό διάστημα απαλλαγής από τις οφειλές ορίζεται σε 1 έτος για τους οφειλέτες που πρόκειται να ρευστοποιηθεί η κύρια κατοικία τους ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν το 10% των υποχρεώσεών τους και είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Το χρονικό διάστημα απαλλαγής ορίζεται σε 3 έτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλετών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση που οι οφειλέτες ανήκουν σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα.

Σε αυτή την περίπτωση δίνεται δυνατότητα να προσφύγουν στον Ιδιωτικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με σκοπό να αποφευχθεί η έξωσή τους. Ο φορέας αγοράζει την πρώτη κατοικία πριν βγει στον πλειστηριασμό ακόμα και στην περίπτωση που δεν κηρύσσεται πτώχευση, αλλά πραγματοποιείται αναγκαστική εκτέλεση. Σημειώνεται ότι μέχρι τη λειτουργία του Φορέα, το ρόλο του θα παίζουν οι τράπεζες-πιστωτές. Ο οφειλέτης παραμένει στην κατοικία του καταβάλλοντας μίσθωμα στον Φορέα για 12 έτη και λαμβάνει επίδομα ενοικίου από το κράτος. Εντός 12 ετών οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει το ακίνητό του, αφού αποπληρώσει τα μισθώματα της 12ετίας και την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς.

 

MHNAΣ ZEPBAΣ - ΔIKHΓOPOΣ AΘHNΩN

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ PYΘMIΣH OΦEIΛΩN - NOMOΣ KATΣEΛH - NEOΣ ΠTΩXEYTIKOΣ KΩΔIKAΣ

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ THΛ: 6972859567