Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:15 δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης - Διαβάστε τα θέματα που θα συζητήσει το Σώμα..

Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022 07:00 | Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 20η/2022   Τακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και την με  αριθμό   ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ/10284/24-06-2022 (ΑΔΑ:9ΖΣΙ46ΜΤΛ6-710)  εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε να προσέλθετε στο αμφιθέατρο του  Δημαρχείου (Βασ.  Κων/νου 47) ,  την  2η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15  όπου  θα πραγματοποιηθεί η «Δια ζώσης» 20η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

              

1. Συζήτηση επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 02/2021 Πράξης Προσκύρωσης, Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεως στα ΟΤ65-66 του ΕΡΣ Κορωπίου

2. Χορήγηση έγκρισης υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την εταιρεία με την επωνυμία «Εργαστήριο Τροφίμων – Παραγωγή Παξιμαδιών και Μπισκότων – Παραγωγή Διατηρούμενων Ειδών Ζαχαροπλαστικής» επί της οδού Καραϊσκάκη 18 στο ΟΤ273 του Δήμου Κρωπίας

3. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία «Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ναυπήγησης DIVERIB O.E.» στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ» του Δήμου Κρωπίας».

4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για την εταιρεία με την επωνυμία “CARBON ZAPP IKE” επί της αγροτικής οδού Ησιόδου, θέση ΚΛΩΣΣΑΡΙ ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ ΜΠΟΤΑ του Δήμου Κρωπίας».

5. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Κρωπίας έτους 2020-2024.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (7η).

7. Αντικατάσταση μέλους του ελεγκτικού οργάνου ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδοτόπων.

8. Λήψη απόφασης για την συνεργασία Δήμου Κρωπίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης με το Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων.

9. Απόσυρση οχήματος του στόλου του Δήμου λόγω ασύμφορης δαπάνης επισκευής και παλαιότητας

                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

Ντούνης  Γεράσιμος

ΔΙΠΛΑ