Κρωπία: Πρώτη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τετάρτη 5/1

Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 13:37 | Δήμος Κρωπίας

Η  1η/2022  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το        άρθρο 77 του Ν.4555/2018, καλείται σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, στις 05-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα διεξαγωγής 08:30μ.μ., έως 09:30μ.μ., με  το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός Διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας για το έτος 2022.

Το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης λήψης απόφασης, λόγω της λήξης της αρμοδιότητας των εκπροσώπων του Δήμου.