Παρακολουθείστε σε απευθείας σύνδεση τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, σήμερα 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.30

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021 13:28 | Δήμος Παιανίας
Παρακολουθείστε σε απευθείας σύνδεση τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας, σήμερα 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.30 με θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (εισ. Έλλη Μουντράκη).
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθ. 278/2021 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής (Α.Δ.Α. ΩΑΓ1ΩΞ9-ΣΚΡ) που αφορά στην 4η Αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας έτους 2021 (εισ. Γραφείο Δημάρχου).
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθ. 279/2021 απόφασης της
Οικονομική Επιτροπής (Α.Δ.Α. Ψ2ΧΘΩΞ9-ΣΓ7) που αφορά την εισηγητική έκθεση Γ ́
τριμήνου του έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού (εισ. Γραφείο Δημάρχου).
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας (εισ. Γραφείο Δημάρχου).
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 14/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΦΥΩΞ9-
ΡΔΧ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Λήψη απόφασης
περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Παιανίας» (εισ.
Γραφείο Δημάρχου).
6. Λήψη απόφασης για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και
Παγετού του Δήμου Παιανίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (εισ. Γραφείο Δημάρχου).
7. Αλλαγή κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά τον ορισμό εκ
νέου, του χρόνου ομιλίας των συμβούλων.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της με αριθμό 13/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΖΙΩΞ9-
6ΩΕ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την «Λήψη απόφασης
σχετικά με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μείωσης του ορίου ταχύτητας
(Ρ60) με την ένδειξη 30 Χλμ./ώρα στην οδό Δημητρίου Παπαδημητρίου κατόπιν της
με αριθ. Πρωτ. 612/14-01-2021 αιτήσεως του κ. Ευαγγέλου Πέππα» (εισ. Γραφείο
Δημάρχου).
9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών στην συγκρότηση του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου μας λόγω της υπ’αριθ.
307/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου
Παιανίας με θητεία από 1/10/2021 έως 30/9/2021 (εισ. Γραφείο Δημάρχου).