Προκήρυξη (Δήμος Παλλήνης): Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) κ Φορτηγού αυτοκινήτου

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 18:37 | Δήμος Παλλήνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο:

«Μίσθωση φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB) κ Φορτηγού αυτοκινήτου» του Δήμου Παλλήνης προϋπολογισμού 164.080,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 203.459,20 €) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής για τα είδη όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, με αρ. μελέτης 14/2022 καθώς και στα παραρτήματά της  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων διακήρυξης.

22PROC010786348_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΔΙΠΛΑ