ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δημοπρασία για την μίσθωση δύο (2) οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης πλησίον του κέντρου της πόλης του Κωροπίου

Δημοπρασία για την μίσθωση δύο (2) οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης πλησίον του κέντρου της πόλης του Κωροπίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση δύο (2) οικοπέδων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης πλησίον του κέντρου της πόλης του Κορωπίου.

Τα οικόπεδα πρέπει:

1) Να είναι επιφανείας τουλάχιστον 400 m2.

2) Να έχουν πρόσωπο στην κεντρική λεωφόρο ή να βρίσκονται στο 1ο ή στο 2ο οικοδομικό τετράγωνο εκατέρωθεν αυτής και στο τμήμα της από την συμβολή της με την Γεωργίου Κουλοχέρη έως την πλατεία Αγάλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π. Δ/τος 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, αριθμ. απόφασης 40/2023της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Κρωπίας, ώρες 10.00 – 13.00, διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 – 3ος όροφος – Κορωπί, τηλέφωνο 2132000713.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.