ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ορίσθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαρωνικού

Ορίσθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαρωνικού

Ο δήμαρχος Σαρωνικού Χρήστος Γκίνης όρισε σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου  τους νέους αντιδημάρχους με θητεία από 17/2/2023 έως 31/12/2023 και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες ως εξής:

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαλάνη Χαράλαμπο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

Β. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.

Γ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Ε. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την  επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων. Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Σαρωνίδας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκίκα Κωνσταντίνο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Εμπορίου μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. τα θέματα δευτερογενούς τομέα μεταποίησης και βιομηχανικής παραγωγής και του τριτογενούς τομέα εμπορίου και υπηρεσιών, όπως αδειοδοτήσεις και ρύθμισης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας, του περιβάλλοντος και όλων των κοινοχρήστων χώρων καθώς και την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (ανακύκλωση κ.λπ.) και την ευθύνη της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασιλειο.

Δ.Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων

ΣΤ. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την  επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων. Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Κουβαρά:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

Β. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Αναβύσσου, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία

Γ. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Δ. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο

Ε. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία.

ΣΤ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την  επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων. Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Πατσιαούρα Ηλία:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη των οργανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων τους της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Γ. τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Δ. Την ευθύνη και την εποπτεία για την προετοιμασία φακέλου μεγάλων τεχνικών έργων και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους.

Ε. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους κοινότητες.

ΣΤ. Την εκτέλεση αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Παλ. Φώκαιας

Η. Κατασκευή παιδικών χαρών

Θ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Μπούτση Βασίλειο.

Ι. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Κ. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητας.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπούτση Βασίλειο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (Ανακύκλωση κ.λπ.).

– την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων των σχολικών μονάδων του Δήμου

Β. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου και την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου και της διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη Χαραλαμπο.

Γ. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-άρδευσηςαποχέτευσης διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις και τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Ζεκάκο Ευάγγελο.

Δ. Τις επισκευές οδικού δικτύου και αγροτικών δρόμων.

Ε. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

ΣΤ. τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

Ζ. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου κίνησης οχημάτων σε όλο το Δήμο.

Η. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας

αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Ζεκάκο Ευάγγελο.

Θ. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ι. Την Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κ. Την Επίβλεψη των συνεργείων Αυτεπιστασίας σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο

Λ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων του Δήμου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κυριακόπουλο Ιωάννη.

Μ. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

Ν. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Καλυβίων σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλυβίων κ. Ράπτη Χρήστο.

Ξ. Την εποπτεία του Δημοτικού Φωτισμού

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Ο. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Π. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Ρ. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την  επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Καλυβίων:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατσιαούρα Ηλία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας-Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη για την υποβολή και διεκπεραίωση όλων των προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο κλπ).

– Την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών στα Καλύβια και την Ανάβυσσο καθώς επίσης και την εφαρμογή των σχετικών με αυτές προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

– Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Εποπτεία και έλεγχος θεμάτων παιδείας.

Γ. Την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ε. Αρμοδιότητες στα θέματα Υγείας

ΣΤ. Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας, του περιβάλλοντος και όλων των κοινοχρήστων χώρων καθώς και την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων (ανακύκλωση κ.λπ.) και την ευθύνη της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο και τον Καραγιάννη Αθανάσιο.

Ζ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Θ. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Επίσης του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Κοινότητα Αναβύσσου σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγιάννη Αθανάσιο:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική Κοινότητα

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική Κοινότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική Κοινότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Κοινότητα.

ε) Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

  1. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζεκάκο Ευάγγελο καθ’ ύλην Άμισθο Αντιδήμαρχο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Σαρωνικού, με θητεία από 17/2/2023 έως 31/12/2023, και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής περιουσίας και Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης.

Β. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης αποχέτευσης διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο, όσον αφορά τις καταμετρήσεις. Τη συντήρηση των αντλιοστασίων, τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης, των βιολογικών καθαρισμών και τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης,  Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κο Μπούτση Βασίλειο.

Γ. Την οργάνωση του συστήματος αποθήκης στη Δ.Κ. Καλυβίων, της λειτουργίας αυτής και της διαχείρισης υλικών και εργαλείων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούτση Βασίλειο.

Δ. -Τη διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ε. Τη λειτουργία του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων

Ζ. Εξουσιοδοτείται για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την  επικύρωση εγγράφων και φωτοαντιγράφων.

Η. Την υπογραφή ανακοινώσεων, πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής Κατάστασης, βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων και αγροτικών δρόμων, επίσης βεβαιώσεων ιθαγένειας καθώς και όλων των σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες κατά νόμο εγγράφων στον τομέα ευθύνης του.

Θ. Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας για την απόδειξη του κριτηρίου της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση.

Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κυριακόπουλου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρα Ηλία,

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπούτση Βασίλειου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρα Ηλία.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Αθανάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Κωνσταντίνος,

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πατσιαούρα Ηλία που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνη Χαράλαμπο.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούτσης Βασίλειος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

 

                                                                                            Από το Γραφείο Τύπου