ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

"Βυθίζει στο σκοτάδι" τις Αχαρνές ο Βρεττός

To πάρτι παρανομίας στο Δήμο Αχαρνών συνεχίζεται. Καθημερινά αποκαλύπτεται και μια νέα αμαρτωλή σύμβαση, μια νέα «απευθείας ανάθεση», μια νέα «μπίζνα» με ημέτερους εργολάβους πέρα από κάθε έννοια νομιμότητας, χωρίς κανέναν έλεγχο, σε βάρος των δημοτών.

Το νέο σκάνδαλο της δημοτικής αρχής Βρεττού, που έχει και ποινικές διαστάσεις, αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση της πόλης και στην αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού της. Ένα έργο 12ετούς διάρκειας που προϋπολογίσθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στα 16,65 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο μεγάλο ποσό θα καταβάλει ο Δήμος Αχαρνών στην ανάδοχο εταιρεία GLOBILED ΕΠΕ για να ολοκληρώσει το έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει ενεργειακή εξοικονόμηση για τον Δήμο, το όφελος από την οποία βάσει της σύμβασης θα είναι η αμοιβή της εταιρείας, χωρίς ο Δήμος να εισπράττει τίποτα! Δηλαδή, ενώ θεωρητικά ο εργολάβος πρέπει να βρει τα χρήματα, στην ίδια σύμβαση σε άλλη παράγραφο, αναφέρεται ρητά ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τον εργολάβο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι με δεδομένη την προβληματική είσπραξη των δημοτικών τελών από τον Δήμο Αχαρνών, που θα επιδεινωθεί μέχρι και τρεις φορές λόγω των επιτοκίων, ο Δήμος θα αδυνατεί να πληρώνει τον εργολάβο και, αν δεν του φτάνουν τα δημοτικά τέλη που εισπράττει, θα δανείζεται με υπέρογκα επιτόκια για να μην καταπέσει η σύμβαση. Στην πράξη ο Βρεττός κατάφερε ο εργολάβος να έχει «μονά-ζυγά» δικά του και να οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τον Δήμο σε χρεωκοπία και τα νοικοκυριά σε πτώχευση και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης δημοτικών τελών (πλειστηριασμοί κλπ).

Μάλιστα στις «πρόνοιες» της σύμβασης εμπεριέχονται και όροι που εξασφαλίζουν την εταιρεία, σε περίπτωση που τα έσοδα από το ενεργειακό όφελος δεν επαρκούν, να μπορεί να ενεχυριάσει περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.

Την ίδια ώρα τον έλεγχο όλης αυτής της διαδικασίας, από την εύρυθμη εκτέλεση του έργου μέχρι τη μέτρηση της ενεργειακής εξοικονόμησης και τον τριμηνιαίο λογαριασμό αμοιβής της εταιρείας αναλαμβάνει Ανεξάρτητος Ελεγκτής, ο οποίος βάσει της σύμβασης θα πληρώνεται από την εργολάβο, δηλαδή από αυτόν τον οποίον θα ελέγχει!

Βήμα-βήμα οι παρανομίες Βρεττού

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή αυτής της απίθανης ιστορίας, μιας ακόμα που γράφει με μελανά χρώματα η δημοτική αρχή Βρεττού. Με την υπ. αρ. 649/2022 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ενέκρινε την ανάληψη δράσεων για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) διάρκειας 12 ετών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αχαρνών, την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και την προετοιμασία για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης, ενώ με νέα απόφαση της (688/2022) έδωσε την έγκριση και για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.

1_76062.jpeg

2_9213b.jpeg

Ο Διαγωνισμός με τον έναν υποψήφιο

Η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου, στη Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στη Διαύγεια και στις εφημερίδες Χτύπος και Συνείδηση, προκειμένου με την δει… κανείς. Γιατί αν ήθελε στα αλήθεια ανταγωνισμό α είχε δημοσιεύσει την πρόσκληση σε μεγάλες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και όχι παραμονή πρωτοχρονιάς (30 Δεκεμβρίου 2022)…

Από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς φτάνουμε στου… Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, όταν η εταιρεία «GLOBILED Μ. ΕΠΕ - GLOBITEL A.E.» καταθέτει την πρώτη και μοναδική προσφορά για να διεκδικήσει το έργο του ηλεκτροφωτισμού και της ενεργειακής αναβάθμισης στις Αχαρνές. Το αποτέλεσμα της ημέρας των ερωτευμένων ήρθε έναν μήνα αργότερα, όταν η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου αποσφράγισε τη μοναδική προσφορά, αυτήν της εταιρείας GLOBILED και σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και η οικονομική προσφορά της εταιρείας ήταν άρτιες στο σύνολο τους. Ιδίως στο οικονομικό κομμάτι, η προσφορά της εταιρείας ήταν 16,16 εκατ. ευρώ, 500.000 περίπου κάτω από την κοστολόγησης της τεχνικής εταιρείας του Δήμου Αχαρνών.

55_675cb.jpeg

Χωρίς το έργο να είναι κατεπείγον, όσο κι αν το βαφτίζει έτσι ο Δήμος, αποδέχθηκε τη μια και μόνη προσφορά, χωρίς να επαναλάβει τον διαγωνισμό, κι ας πρόκειται για έργο ύψους 16,65 εκατ. ευρώ.

«Το γεγονός ότι ο ανωτέρω φορέας ήταν ο μοναδικός συμμετέχων στη διαγωνιστική διαδικασία και άρα τίθεται σε εφαρμογή η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς του άρθρου3.1.2.1 της Διακήρυξης, ήτοι «Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας» σημειώνεται σχετικά στην εισηγητική πρόταση των τεχνικών υπηρεσιών.

Ωστόσο αυτή η μεθόδευση από τη δημοτική αρχή, τον δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και την Επιτροπή Διαγωνισμού είναι… πταίσμα μπροστά σε αυτά που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.

Η παράνομη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Στις 11 Αυγούστου o Δήμος Αχαρνών εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Σπ. Βρεττό και η κοινοπραξία «GLOBILED Μ. ΕΠΕ - GLOBITEL A.E.» με επωνυμία ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ υπέγραψαν Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, ο μεν πρώτος ως αναθέτουσα αρχή και η δεύτερη ως ανάδοχος. Στη σύμβαση προβλέπονται το αντικείμενο, οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος χρηματοδότησης της σύμβασης. Μιας σύμβασης, όμως, που εκ προοιμίου είναι παράνομη για τον απλούστατο λόγο πως η ενεργειακή αναβάθμιση και η αυτοματοποίηση του ηλεκτροφωτισμού των Αχαρνών είναι ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ και ως τέτοιο έπρεπε να είχε συμβασιοποιηθεί!

44_d410b.jpeg

Ο νόμος είναι σαφής! Τα τεχνικά έργα απαγορεύεται να δίνονται ως αναθέσεις παροχής υπηρεσιών

Αυτό προβλέπει άλλωστε ο ν. 4412/2016, τον οποίον παρέβησαν οι συμβεβλημένοι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπογράφοντας μια απλή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τιμολόγια. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, στην αποκατάσταση της νομιμότητας κινείται και έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών προς τον Δήμο Αχαρνών, στο οποίο επισημαίνεται ως «μη νόμιμη ανάθεση η δημοπράτηση έργων ως υπηρεσιών ή προμηθειών με παροχής υπηρεσιών τιμολόγια», όπως το ορίζει «το άρθρο 2 παρ.1 περ7 ως και 9 του νόμου 4412/2016, το οποίο προβλέπει ότι εφόσον η υπό εκτέλεση εργασίες είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας, τότε οι σχετικές εργασίες εμπίπτουν στην έννοια του «έργου». Στο έγγραφο του, με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2023, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών ζητά την ακύρωση ως παρανόμων τέτοιων συμβάσεων, κάτι που φυσικά έκανε… γαργάρα ο Δήμος Αχαρνών, προχωρώντας εν γνώσει του στην παράνομη σύμβαση.

77_5e74d.jpeg

Κι αυτό όταν όλοι οι μεγάλοι δήμοι αλλά και οι περιφέρειες της χώρας, όπως η Περιφέρεια Αττικής, σε αντίστοιχα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ηλεκτροφωτισμού συνάπτουν νόμιμες ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ.

Ο Βρεττός «ξέχασε» να χρεώσει στη σύμβαση την παρακράτηση 3% υπέρ του Δημοσίου

Ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 62, προβλέπει ότι σε κάθε σύμβαση που υλοποιείται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ισχύει η παρακράτηση 3% υπέρ του Δημοσίου

Κι αυτός είναι ο λόγος που πριν τις υπογραφές των συμβαλλομένων μπήκε η «πονηρή» πρόβλεψη ότι αν κάποιο άρθρο της σύμβασης είναι παράνομο ή άκυρο, η σύμβαση συνεχίζει να εκτελείται κανονικά!!

77_28fb7.jpeg

Ο… παντοδύναμος Ανεξάρτητος Ελεγκτής (που πληρώνει ο ελεγχόμενος εργολάβος!)

Στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών προβλέπεται και ο ρόλος του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, του προσώπου εκείνου που θα επιβλέπει το έργο και την εξέλιξη του, που θα ελέγχει τις μετρήσεις και θα πιστοποιεί την ενεργειακή εξοικονόμηση, εκείνου που θα βάζει τη σφραγίδα ότι εξοικονομήθηκε ένα Χ ποσό σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Ωστόσο προβλέπεται και μια περίεργη παρέμβαση από μέρους του, σύμφωνα με τη σύμβαση, να διενεργεί «τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση του λογαριασμού που συντάσσεται από τον Ανάδοχο, με την επίτευξη της Ενεργειακής Εξοικονόμησης και τα συνοδευτικά αυτού KPIs προκειμένου να εκδώσει την αντίστοιχη Έκθεση Παρακολούθησης, το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξοικονόμησης και τη Βεβαίωση Τριμηνιαίας Πληρωμής». Με λίγα λόγια ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι αυτός που θα μπορεί να παρεμβαίνει στον λογαριασμό της εξοικονόμησης, να τον ανεβάζει ή να τον κατεβάζει, αν θεωρεί ότι δεν είναι σωστός. Με δεδομένο πως η αμοιβή του Ανεξάρτητου Ελεγκτή προβλέπεται να είναι από την ανάδοχο εταιρεία, ποιος εγγυάται πως η κρίση και οι παρεμβάσεις του θα είναι πραγματικά ανεξάρτητες και αντικειμενικές; Ιδίως από τη στιγμή που υπάρχει και η πρόνοια πως αν η εξοικονόμηση δεν είναι στο καθορισμένο ύψος, τη διαφορά την πληρώνει ο Δήμος Αχαρνών.

a_4c7d8.jpeg

Στους όρους, οι οποίοι μόνο ως επαχθείς προς τον Δήμο μπορούν να χαρακτηριστούν, προβλέπεται πως σε περίπτωση κλοπής, φυσικής καταστροφής ή λόγω ανωτέρας βίας, το κόστος της αποκατάστασης της ζημιάς το επιφορτίζεται ο Δήμος. Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο πέσει πάνω στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού, τότε την ευθύνη και το κόστος της αντικατάστασης το αναλαμβάνει η δημοτική αρχή…

Το μέγα σκάνδαλο!

Πως τα λεφτά των δημοτών πηγαίνουν στην τσέπη του εργολάβου αντί στη μείωση δημοτικών τελών

Αφού ο Δήμαρχος Βρεττός ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο του έργου είναι να πάρει μια εταιρεία 16,65 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ για να προμηθευτεί και να τοποθετήσει λαμπτήρες LED στις Αχαρνές, γιατί δεν το έκανε όπως άλλοι μεγάλοι δήμοι, προχωρώντας ο ίδιος στην αγορά των ίδιων λαμπτήρων, με ποσό που δεν ξεπερνά στην αγορά τα 3,5-4 εκατ. ευρώ και η συντήρηση και επίβλπεψη τους δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ τον χρόνο;

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη «αρπαχτή» της τετραετίας Βρεττού! Πάνω από 12 εκατομμύρια, που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση ρεύματος και θα οδηγούσαν σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% γίνονται καθαρό κέρδος στην τσέπη του εργολάβου και οδηγούν στον τριπλασιασμό των δημοτικών τελών! Δεν πρόκειται πια για έλλειψη εμπειρίας, πρόκειται για προμελετημένο οικονομικό έγκλημα σε βάρος του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος εκχωρεί τη δημοτική περιουσία για 12 χρόνια και στέλνει τον λογαριασμό σε κάθε σπίτι. Για 12 χρόνια ο εργολάβος θα εισπράττει το MEGA ΤΖΑΚ ΠΟΤ ΒΡΕΤΤΟΥ! Και όπως έχει αποδείξει η ζωή, τόσα λεφτά δεν τα παίρνει μόνο ένας…

Το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των Δημοτών δημοσιοποιεί το νέο πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.

Τα «Παραμύθια των Αδελφών Γκριμμ» παρουσιάζονται σήμερα, Παρασκευή 15/9, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης"

Τα «Παραμύθια των Αδελφών Γκριμμ» σε σκηνοθεσία του Φώτη Σπύρου παρουσιάζονται, σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης".

Η παράσταση «Αρχάγγελοι» σήμερα, Πέμπτη 14/9 στο Αμφιθέατρο Κόκκινου Μύλου «Σοφοκλής»

Η παράσταση «Αρχάγγελοι» του Ντάριο Φο από την ομάδα του Καλλιτεχνείου παρουσιάζεται σήμερα στις 21:00 στο Αμφιθέατρο Κόκκινου Μύλου «Σοφοκλής».

Εγκαίνια των Δημοτικών Ιατρείων στο Δήμο Αχαρνών

Τα εγκαίνια των Δημοτικών Ιατρείων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στις 19:30 (Αγίας Τριάδας 86 και Εσπερίδων).

Μεγάλη πρόκριση του Aχαρναϊκού στους 32 του κυπέλλου Ελλάδος

Μεγάλη πρόκριση του Αχαρναϊκού στους 32 του κυπέλλου Ελλάδος.

Ενημέρωση για την απόσυρση των καμένων αυτοκινήτων στο Δήμο Αχαρνών

Η Δημοτική Αστυνομία και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Βρεττός ενημερώνουν ότι κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας προβαίνουν σε καταγραφή των  οχημάτων που καταστράφηκαν ολοσχερώς ή μερικώς από την πρόσφατη πυρκαγιά σε Αγία Παρασκευή και σε Άγιο Ιωάννη Ρώσο, με σκοπό την απομάκρυνση τους το συντομότερο δυνατόν.

Το θεατρικό έργο «Έγκλημα στο Κατσικονήσι» και η παράσταση «Τέλειοι Ξένοι» σήμερα, Τετάρτη 13/9 στο Δήμο Αχαρνών

Το θεατρικό έργο του Ούγκο Μπέτι «Έγκλημα στο Κατσικονήσι» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού ανεβαίνει,σήμερα, στις 21:00 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Εργασίες εγκατάστασης δικτύων από 15/09-15/10 στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι από 15/09-15/10 θα πραγματοποιούνται εργασίες εγκατάστασης δικτύων στους εξής δρόμους:

Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής μαζί με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ πραγματοποιούν Εθελοντική Αιμοδοσία την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, στο 𝝙𝝶𝝻𝝰𝞀𝞆𝝴ί𝝾 𝝖𝞆𝝰𝞀𝝼ώ𝝼 από 09:00π.μ.-13:00μ.μ.

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακοής από τον Δήμο Αχαρνών από 18-22 Σεπτεμβρίου

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους έως τις 15/09 στα  τηλέφωνα 213-2123130 και 213-2123106 (Φανή Κουμπούρη και Θεόδωρος Δημητρακόπουλος) και από τις 07:30 έως τις 14:30.

Η παράσταση «Εφημερίς των Κυριών: τ΄όνειρο» σήμερα, Δευτέρα 11/9 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Την παράσταση «Εφημερίς των Κυριών: τ΄όνειρο» της Έλενας Παλαιολόγου που είναι αφιερωμένη στην αρχαία ποιήτρια και φιλόσοφο Σαπφώ καθώς και στην πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια και εκδότρια εφημερίδας, την Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές, σήμερα, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στις 21:00.

Μετά τις φωτιές, οι πλημμύρες, με το πρωτοβρόχι οι Αχαρνές πλημμύρισαν

Αν μια, έντονη μεν ολιγόλεπτη δε, νεροποντή είναι αρκετή για να μετατρέψει τους δρόμους των Αχαρνών σε ποτάμια, τότε κανείς δεν θέλει να φανταστεί τι θα συμβεί σε μια μεγαλύτερης διάρκειας κακοκαιρία.

Κλειστοί δρόμοι στην πυρόπληκτη Αγία Παρασκευή, χείμαρροι σε κεντρικούς οδικούς άξονες, φρεάτια-πίδακες που αναβλύζουν νερό στην Αριστοτέλους και σκοτάδι παντού ήταν η εικόνα των Αχαρνών, όταν απλά τις «επισκέφτηκε» η κακοκαιρία Daniel και δεν τις χτύπησε με μανία όπως συνέβη στο Βόλο, την Καρδία και άλλες περιοχές της χώρας.

Μια ημίωρη καταιγίδα ήταν αρκετή για να αναδειχθούν τα προβλήματα αλλά και οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Κι ας κομπάζει ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός για τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν επί των ημερών του, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης με την οποία ασχολήθηκε από τις πρώτες ώρες της θητείας του.

«Στις Αχαρνές τα τελευταία χρόνια γίνονται δύο τεράστια αντιπλημμυρικά έργα της τάξης πάνω από τα 120 εκατομμύρια ευρώ, διευθέτηση της Εσχατιάς και Καναπίτσας από το Υπουργείο Υποδομών. Στο κέντρο των Αχαρνών γίνεται ένα αντιπλημμυρικό έργο και ξεκινάει αμέσως μετά κι ένα δεύτερο μέσα στο 2023, συνολικά 30 εκατομμυρίων ευρώ» έλεγε ο Δήμαρχος την περασμένη Άνοιξη με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Τον Νοέμβριο του 2021 ο ίδιος σε συνέντευξη του παρουσίαζε πομπωδώς το μεγάλο έργο στη βόρεια και «ευάλωτη» πλευρά του Δήμου, που θα «ξεκινά από την οδό Κολοκοτρώνη, συνεχίζεται με συλλεκτήριους αγωγούς στην Αγίας Παρασκευής, την Δημοκρίτου και άλλους δρόμους μέχρι την Αριστοτέλους, εκεί θα σκαφτούν οι δρόμοι και θα δημιουργηθούν αγωγοί που θα καταλήγουν σε συλλεκτήρα στο ρέμα της Εσχατιάς» για να συμπληρώσει πως «τα έργα θέλουν ένα, δυο χρόνια, θα ολοκληρωθούν και οι Αχαρνές θα έχουν λύσει δια παντός το πρόβλημα της πλημμύρας». Προφανώς και δεν ολοκληρώθηκαν, προφανώς και δεν λύθηκε δια παντός το πρόβλημα της πλημμύρας αφού έναν τέτοιο ισχυρισμό των διαψεύδουν οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε, και όχι μόνο από τις γειτονιές του βόρειου Μενιδίου.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα

Στην εύλογη παρατήρηση ότι αν πρέπει να πνίγονται οι Αχαρνές μέχρι να ολοκληρωθούν τα περίφημα έργα, ο Δήμαρχος προσπαθούσε όλο αυτό το διάστημα να παρουσιάσει μια εικόνα προετοιμασίας έναντι των πλημμυρικών φαινομένων. «Κάθε φορά που βρέχει θέλουμε βάρκα, αλλά τώρα για πρώτη φορά τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Καθαρίζουμε φρεάτια στο πανάρχαιο δίκτυο ομβρίων για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, να μη σχηματίζονται οι πίδακες με το νερό να ξεπηδά από μέσα» έλεγε τον Νοέμβριο του 2021 ο κ. Βρεττός. Έλα όμως που και τον Σεπτέμβριο του 2023, στην ολοκλήρωση των τεσσάρων χρόνων της δημοτικής αρχής του, το ίδιο φαινόμενο συνεχίζεται. Και είναι οι εικόνες πάλι που τον διαψεύδουν και τον εκθέτουν ως ασυνεπή λόγων και έργων στον αχαρναϊκό λαό.

Θα κατέβει πολύ νερό από τις καμμένες περιοχές στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, και αυτό αποδείχθηκε από το προχθεσινό πρωτοβρόχι. Και για μια ακόμα φορά η δημοτική αρχή, που προσπάθησε επικοινωνιακά με στημένες συνεντεύξεις να δείξει ετοιμοπόλεμη και προετοιμασμένη, «συνελήφθη» απροετοίμαστη, ανέτοιμη και ανίκανη να κάνει τα απλά αντιπλημμυρικά βήματα ως είθισται μετά από πυρκαγιές. Και οι Αχαρνές είναι καταδικασμένες και πάλι το καλοκαίρι να καίγονται και τον χειμώνα να πνίγονται. Ευτυχώς που σε έναν μήνα έχουμε δημοτικές εκλογές.

1_90b18.jpeg

Ο Δήμος Αχαρνών προχωρά στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για τη συμπαράσταση στους πληγέντες της κακοκαιρίας Daniel

Ο Δήμος Αχαρνών ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel, προχωρά από σήμερα 8 Σεπτεμβρίου στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παράσταση «Μήδεια» το βράδυ της Πέμπτης 7/9, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Μια παράσταση σεβασμού στο σπουδαίο έργο του Ευριπίδη είχαν την ευτυχία να παρακολουθήσουν οι θεατές που πήγαν στην «Μήδεια» το βράδυ της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Βίντεο σοκ από το Μενίδι: Άνδρας παρασύρεται από το ρέμα Εσχατιάς

Η εικόνα του ανθρώπου αυτού να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά είναι σοκαριστική - Πώς σώθηκε από την κακοκαιρία Daniel 

Συνεχίζονται οι προεγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αχαρνών

Συνεχίζονται οι προεγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας με σκοπό τη διδακτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης μας, που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Με την «Μήδεια» του Ευρυπίδη, στις 21:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίζονται σήμερα οι «Βραδιές Πολιτισμού»

Με την «Μήδεια» του Ευρυπίδη, στις 21:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» συνεχίζονται σήμερα οι «Βραδιές Πολιτισμού».

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας γιόρτασε την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας

Μια όμορφη, συναρπαστική και δημιουργική διαδρομή για μικρούς και μεγάλους έφτασε στο τέλος της. Με σημείο συνάντησης τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς παιδιά όλων των ηλικιών, γιόρτασαν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, τη λήξη της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με τίτλο: «100 Ακριβώς! Θησαυροί της Άλκης και της Ζωρζ».

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων των 3ο Δημοτικό και 20ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό Αχαρνών

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών επαναπροκηρύσσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων των 3ο Δημοτικό, 20ο Δημοτικό και 11ο Δημοτικό Αχαρνών αντίστοιχα.