ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης - Παιδαγωγική Εκδήλωση – ομιλία «Μαζί για το παιδί»

1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης - Παιδαγωγική Εκδήλωση – ομιλία «Μαζί για το παιδί»

Στον Συλλογικό Προγραμματισμό της Σχολικής μας Μονάδας για το σχολικό έτος 2023-24 θεωρήσαμε απαραίτητη την εμπλοκή της σχολικής μας κοινότητας στην Παιδαγωγική και Μαθησιακή Λειτουργία και ιδιαιτέρως στους άξονες 3 και 4 ήτοι :

α) Σχέσεις μεταξύ μαθητών και

β) Σχέσεις μεταξύ μαθητών και Εκπαιδευτικών, υλοποιώντας τα σχέδια δράσης

«Όλοι διαφορετικοί, μα όλοι ίδιοι» και

«Εσείς κι εμείς …. μαζί», αντιστοίχως.

Σε αυτή την απόφαση καταλήξαμε, καθώς είναι γενικά διαπιστωμένο ότι κατά τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων εκδηλώνονται, ενίοτε, φαινόμενα αποκλίνουσας συμπεριφοράς , τα οποία, αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως , θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κοινωνικό και πιθανότατα πολιτισμικό αποκλεισμό ορισμένων μαθητών.

Με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του σχολικού κλίματος, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Άνοιξης προχώρησε στον σχεδιασμό αυτών των συλλογικών δράσεων για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ορισμένων αποκλινουσών καταστάσεων, προκειμένου να προληφθούν, κυρίως, ή και να αντιμετωπιστούν οι οποιεσδήποτε μορφές τέτοιων συμπεριφορών, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη θετικού κλίματος στο σχολείο.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων δράσης αναμένεται να συμβάλλει θετικά, τόσο στο άμεσο όσο και στο απώτερο μέλλον δημιουργώντας μια παγιωμένη φιλοσοφία, στην προαγωγή του συντονισμού της σχολικής ζωής, των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών, των σχέσεων σχολείου-γονέων και των σχέσεων σχολείου – κοινότητας και φορέων. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενισχυτικών, υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων προς συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

Οι στόχοι που τέθηκαν είναι οι κάτωθι:

  • Δυνατότητα να εκφράζουν οι μαθητές τις σκέψεις τους και τους προβληματισμούς τους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται εντάσεις που προκύπτουν στις μεταξύ τους σχέσεις.
  • Ανάπτυξη του πνεύματος της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου ως τρόπου εργασίας στην τάξη με στόχο την πιο άμεση επικοινωνία των μαθητών, την αποδοχή του διαφορετικού και την ανάπτυξη αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
  • Σεβασμός και αποδοχή κάθε μορφής διαφορετικότητας.
  • Απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών που θα βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να γίνουν πολίτες του κόσμου απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις.
  • Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
  • Ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος δημοκρατικού και παραγωγικού, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά, σχολικού κλίματος.
  • Υποστήριξη και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
  • Εμπλοκή των μαθητών/τριών στην έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ζωής κι επιστήμης.
  • Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αναφορικά με τη διαμόρφωση από κοινού του πλαισίου ενδοσχολικής συμπεριφοράς μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Σχολείου.

Μία από τις δράσεις που προγραμματίστηκαν από τις υπεύθυνες συντονίστριες

είναι η διοργάνωση εκδήλωσης –ομιλίας

«Μαζί για το παιδί»

από τον Σχολικό Ψυχολόγο και Συστημικό Ψυχοθεραπευτή, κ. Λάσδα,

σχετικά με τις σχέσεις γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ενσυναίσθηση.

Εν συνεχεία, θα ακολουθήσει ανοικτός διάλογος με τους παρευρισκομένους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στον χώρο του διδακτηρίου του 1ου Ολοήμερου Δ.Σ. Άνοιξης

Ο Διευθυντής

Φώτιος Περρής